คู่สมรสซื้อทรัพย์สิน

คู่สมรสซื้อทรัพย์สิน

สามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกัน โดยทั้งสองฝ่ายต่างก็ทำงานและมีรายได้เป็นของตนเอง แต่แยกเงินกันคนละกระเป๋า ต่อมาภรรยาซื้อบ้านพร้อมที่ดินโดยยอมให้ธนาคารหักค่าผ่อนชำระจากเงินเดือนของภรรยาฝ่ายเดียว รวมทั้งกู้เงินสหกรณ์มาซื้อรยถยนต์ใช้ส่วนตัว ปัจจุบันยังผ่อนชำระเงินกู้สหกรณ์อยู่ อยากทราบว่าในทางกฎหมายทรัพย์สินที่ซื้อหามานั้นต้องแยกกันด้วยหรือไม่

ในทางกฎหมาย เงินเ้ดือน เงินบำเหน็จบำนาญ เบี้ยหวัด ค่าชดเชยในการออกจากงาน หรือการเลิกจ้าง หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากการเกษียณอายุการทำงานที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไ้ด้มาระหว่างสมรสมิใช่เป็นการให้โดย
เสน่หา แต่เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานที่ผ่านมาของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง เงินเหล่านี้จึงเป็นสินสมรส

ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2765/2537 เงินบำนาญเป็นเงินที่ราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการผู้พ้นจากราชการแล้วตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญราชการ เมื่อข้าราชการผู้นั้นมีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นการได้เงินมาในระหว่างสมรส ย่อมถือว่าเงินบำนาญนั้นเป็นสินสมรส เมื่อนำเงินนั้นมาซื้อที่ดินและต่อมาได้ปลูกสร้างบ้านซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินในระหว่างสมรส ที่ดินและบ้านจึีงเป็นสินสมรส

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9570/2551 จำเลยซื้อที่ดินและรถยนต์ในระหว่างสินสมรส ที่ดินและรถยนต์จึงเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลย (ป.พ.พ. มาตรา 1471(1)) แ้ม้เงินที่ใช้ในการผ่อนหนี้ค่าซื้อที่ดินเป็นเงินที่จำเลยกู้มาจากธนาคาร และเงินที่ใช้ในการผ่อนหนี้ค่าซื้อที่ดินเป็นเงินที่จำเลยกู้มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ และเงินที่ใช้ในการผ่อนหนี้ค่าซื้อที่ดินเป็นเงินที่จำเลยกู้มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งจำเลยเป็นผู้ผ่อนชำระหนี้ด้วยเงินเดือนของจำเลยทั้งสิ้นก็ตาม แต่เงินเดือนของจำเลยดังกล่าวก็เป็นเงินที่จำเลยได้มาระหว่างสมรสซึ่งเป็นเงินสินสมรส

นอกจากนี้คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1053/2537 ศาลยังได้วินิจฉัยรวมไปถึงเงินที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า เงินที่ถูกรางวัลถือว่าเป็นสินสมรสเช่นกัน

เมื่อทรัพย์สินที่ซื้อมาไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินและรถยนต์เป็นการนำเงินมาจากเงินเดือนและเงินกู้สหกรณ์ของภรรยา จึงเป็นเงินที่ได้มาในระหว่างที่มีคู่สมรสตามกฎหมาย ถึงแม้จะเป็นเงินของคู่สมรสคนใดคนหนึ่งก็ตาม แต่กฎหมายได้บัญญัติให้ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสถือเป็นสินสมรส ดังนั้น เงินเดือนหรือเงินกู้สหกรณ์จึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส เมื่อนำไปซื้อทรัพย์สินอื่น ทรัพย์สินอื่นได้แทนมานั้นจึีงเป็นสินสมรสด้วย


 

 

 
 
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย
 
Menu
 
ศาลต่างๆ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 6
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต
ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลแรงงานกลาง
 
หน่วยงานทางกฎหมาย


รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
เนติบัณฑิตติยสภา

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช.
สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงาน ปปง.
สำนักงาน ปปส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สนง. คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

 

เว็บไซต์แนะนำ
 
www.athatayabook.com
 
 
 
Free Hit Counters
Free Hit Counter
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
Contact Us Contact us Our Company link บริษัทของเรา ความรู้ทางกฏหมาย กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คลังรูปภาพ ข่าวสารประชาสัมพันธ์