บุตรนอกกฎหมายของบิดาที่เสียชีวิตแล้ว  

บุตรนอกกฎหมายของบิดาที่เสียชีวิตแล้ว

นาย ก. เป็นบุตรที่เกิดจากภรรยาคนแรกที่บิดาและมารดไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาบิดามีภรรยาใหม่และจดทะเบียนสมรสด้วยกัน ปัจจุบัน นายก อายุ 25 ปี บิดาเพิ่งเสียชีวิต นาย ก. จะฟ้องคดีเพื่อขอเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา
ขณะที่ท่านเสียชีวิตแล้วได้หรือไม่ และจะต้องฟ้องใคร

บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่ผู้เดียว ดังนั้น ถ้าหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรไว้ก่อน หรือบิดามารดาไ้ด้มาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังแล้ว การที่บุตรนอกสมรสจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้ในวิธีที่สามคือฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่า เด็กเป็นบุตร

แต่ถ้าบิดาเสียชีวิตแล้ว ทำให้ไม่อาจใช้วิธีจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร หรือใช้วิธีให้บิดามารดจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังได้ จึงอาจใช้วิธีฟ้องคดีต่อศาลให้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุครได้ แต่การที่ไม่่มีตัวบิดาที่จะฟ้องเป็นจำเลยได้เพราะเสียชีวิตแล้ว และในเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าจะมีผู้คัดค้านหรือไม่ การเิ่ริ่มต้นคดีเพื่อขอให้เป็นบุตรชอบด้วกฎหมายของบิดา จึงต้องทำเป็นคำร้องขอต่อศาลเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท คือมีผู้ร้องขอมาฝ่ายเดียวก่อน ยังไม่ต้องฟ้องใคร เมื่อมีผู้มีส่วนได้เสียร้องคัดค้านเข้ามา ศาลจึงจะดำเนินคดีอย่างคดีมีข้อพิพาทต่อไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4504/2537)

อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1556 บัญญัติหลักกฎหมายเกี่ยวกับอายุของบุตรนอกสมรสที่จะฟ้องขอให้รับตนเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายไว้ด้วยว่า ในกรณีที่เด็กบรรลุนิติภาวะแล้วจะต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เด็บรรลุนิติภาวะ

ดังนั้น การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีอายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ ถ้ามีการฟ้องคดีเมื่อบุตรอายุเกิน
21 ปี แล้วก็ไม่อาจจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรได้

ลองดูแนวตัวอย่างคดีที่ฟ้องร้องและศาลตัดสินไว้ คำพิพากษาฎีกาที่ 4786/2549 สรุปได้ว่า คดีนี้มีการยื่นคำร้องให้เป็นบุตรชอบด้วยฎหมายของบิดาเมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรอายุได้ 34 ปี เป็นการที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันบรรลุนิติภาวะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1556 วรรคสาม จึงขาดอายุความ แม้บุตรจะอ้างว่าบิดาที่ตายไแล้วไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ใช่้บุตร และการที่ไม่ได้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกำหมายจนบิดาถึงแก่ความตายมาก่อน เพิ่งจะมีเมื่อบุตรไปติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกคุรุสภา แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการให้ โดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานแสดงว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผุ้ตาย นับเป็นเหตุขัดข้องโดยเพิ่งเกิดการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้อง
ผู้ร้อง จึงต้องใช้สิทธิทางศาลขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายก็ตาม แต่การใช้สิทธิทางศาลของผู้ร้องก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติ เรื่อง อายุความดังกล่าวด้วย ผู้ร้องจะอ้างว่าเพิ่งถูกโต้แยงสิทธิ คดียังไม่ขาดอายุความหาได้ไม่

 
 
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย
 
Menu
 
ศาลต่างๆ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 6
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต
ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลแรงงานกลาง
 
หน่วยงานทางกฎหมาย


รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
เนติบัณฑิตติยสภา

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช.
สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงาน ปปง.
สำนักงาน ปปส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สนง. คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

 

เว็บไซต์แนะนำ
 
www.athatayabook.com
 
 
 
Free Hit Counters
Free Hit Counter
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
Contact Us Contact us Our Company link บริษัทของเรา ความรู้ทางกฏหมาย กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คลังรูปภาพ ข่าวสารประชาสัมพันธ์