ทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์  

ทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์

ผู้เยาว์ถูกรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลผู้ขับรถชนได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญให้พ่อของผู้เยาว์ จำนวน 30,000 บาท โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงกันที่สถานีตำรวจว่าตกลงยินยอมรับเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าทำ
ขวัญจำนวนดังกล่าว และไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อีก

ต่อมาหลังจากรับตัวผู้เยาว์ออกจาก รพ.แล้วปรากฏว่า สภาพร่างกายของผู้เยาว์ยังไม่กลับคืนสู่สภาพปกติ ต้องทำกายภาพบำบัด และเสียค่าใช้จ่ายในการทำกายภาพบำบัด พร้อมทั้งค่าจ้างคนดูแลผู้เยาว์อีกหลายหมื่นบาท ซึ่งเกินจำนวนเงินที่ได้รับจากผู้ขับรถชนผู้เยาว์ จึงขอทราบว่าผู้เยาว์โดยผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามควาเป็นจริงได้หรือไม่ เพราะพ่อของผู้เยาว์ไปทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ขับรถชนผู้เยาว์ไว้แล้วว่า ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อีก

เรื่่องของผู้เยาว์นั้น ผู้เยาว์ทำนิติกรรมเองไม่ได้ บิดามารดาทีชอบด้วยกฎหมายจะมีฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง ซึ่งผู้ใช้อำนาจปกครองจะเป็นผู้ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ แทนผู้เยาว์ อย่างไรก็ตามในเรื่องสำคัญบางประการกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ใช้อำนาจปกครองจะำทำนิติกรรมสัญญาแทนผู้เยาว์เองไม่ได้ ผู้ใช้อำนาจปกครองจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน เช่น การประนีประนอมยอมความ

เ้รืื่องการประนีประนอมยอมความ คือการที่คู่สัญญาในสัญญาประนีประนอมยอมความทั้งสองฝ่าย ตกลงระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึีงมีอยู่ หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไป ซึ่งอาจจะมีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ หรืออีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือไม่ก็ได้ แต่ต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน ดังนั้นในการตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ กฎหมายจึงได้บัญญัติว่ามิให้ผู้ใช้อำนาจปกครองทำสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์โดยลำพัง แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเีสียก่อน หากขืนทำำไปโดยลำพัง สัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไม่ผูกพันผู้เยาว์
มีการ
ฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย ลองดูตัวอย่างคดีใหม่ๆ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 533/2552 ศาลตัดสินว่า

การที่มีผู้กระทำละเมิดต่อผู้เยาว์อันมีผลให้ผู้เยาว์มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน เป็นการที่ผู้เยาว์จะได้มาซึ่งทรัพย์สินอยา่งหนึ่ง หากมีการประนีประนอมยอมความกัน ซึ่งผู้ใช้อำนาจปกครองจะต้องทำสัญญาแทนผู้เยาว์ ผู้ใช้อำนาจปกครองในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมชอบที่จะต้องขออนุญาตศาลเสียก่อน คดีนี้เ็ป็นเรื่องที่ ช. บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาของโจทก์ได้ทำข้อตกลงกับจำเลยเรื่องค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลของโจท์กับของ ช. โดยไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากจำเลยอีก เป็นการระงับข้อพิพาทโดยละเมิด จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความการที่ ช. ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยตามลำพังโดยมิได้รับอนุญาตจากศาล เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายจึงตกเป็นโมฆะ และไม่มีผลผูกพันโจทก์แต่ประการใด สิทธินำคดีมาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนของโจทก์จึงไม่ระงับไป

โดยสรุป คือ ข้อตกลงยินยอมรับเงินค่าเสียหายและยุติเรื่อง ยังไม่ได้รับอนุญาตจากศาล ดังนั้นจึงไม่ผูกพันผู้เยาว์ หากมีค่าใช้จ่ายเกิน 30,000 บาท หรือประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่น ผู้เยาว์โดยผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถฟ้องเรียกร้องได้

 

 
 
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย
 
Menu
 
ศาลต่างๆ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 6
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต
ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลแรงงานกลาง
 
หน่วยงานทางกฎหมาย


รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
เนติบัณฑิตติยสภา

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช.
สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงาน ปปง.
สำนักงาน ปปส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สนง. คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

 

เว็บไซต์แนะนำ
 
www.athatayabook.com
 
 
 
Free Hit Counters
Free Hit Counter
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
Contact Us Contact us Our Company link บริษัทของเรา ความรู้ทางกฏหมาย กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คลังรูปภาพ ข่าวสารประชาสัมพันธ์