ทรัพย์สินของสามีภรรยาที่แยกกันอยู่  

การแยกสินสมรส

กรณีทีสามีภริยาสมัครใจที่จะตกลงแยกทรัพย์สินกันเอง ซึ่งไม่ต้องมาดำเนินการในทางศาล เพราะตกลงกันเองก็สามารถทำได้ เราจึงเห็นได้จากหลายครอบครัวที่สามีได้ไปโอนทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสให้เป็นของภริยาคนเดียว

ดังนั้น กรณีที่สามีและภริยาจะตกลงกันแยกสินสมรสสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะให้เป็นส่วนตัวของคู่สมรสแต่
ละฝ่ายจึงสามารถทำได้ และสินสมรสเฉพาะรายการที่ได้ตกลงแยกว่าให้เป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดแล้วเท่านั้น ที่จะทำให้หลังจากตกลงแยกกันชัดเจนจะมีผลเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสินส่วนตัว ในขณะที่สินสมรสรายการอื่นที่ไม่ได้ตกลงด้วย หรือทรัพย์สินที่ได้มาในภายหลัง หรือดอกผลที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินสมรสที่ตกลงแยกกันจะเป็นสินสมรสของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายอยู่เหมือนเดิม

ตัวอย่างกรณีที่สามีภริยาตกลงแยกสินสมรสกันเอง วิธีการง่ายๆ เช่น ถ้ามีที่ดินหรือบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ใดที่ทั้งสองฝ่ายถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ตกลงแยกความเ็ป็นเจ้าของที่ดินก็อาจให้แยกโฉนดที่ดินเป็น 2 ฉบับ กำหนดตำแหน่งที่ดินด้านทิศเหนือริมถนนเป็นของสามีจำนวนกี่ไร่ กำหนดที่ดินด้านทิศใต้ติดริมแม่น้ำเป็นของภริยากี่ไร่ โดยถ้าแบ่งที่ดินแล้วทำให้อีกแปลงไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะก็อาจแบ่งที่ดินเป็นทางเดิน/ทางรถเข้าออก หรือจดทะเบียนให้ทางเข้าออกให้ที่ดินแปลงหลังผ่านเข้าออกถนนสาธารณะได้ เป็นต้น

เมื่อที่ดิน 1 แปลง แยกโฉนดที่ดิน 2 แปลง เป็นที่ดินของสามี 1 แปลง และเป็นที่ดินของภริยา 1 แปลง ทำให้ที่ดิน 2 แปลงนี้ไม่มีสภาพเป็นสินสมรสอีกต่อไป แต่กลายเป็นสินส่วนตัวของสามีและภริยาตามสัดส่วนที่ตกลงแบ่งกัน ดังนั้นฝ่ายที่เป็นเจ้าของย่อมมีอำนาจที่จะขายได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง มีตัวอย่างคดีที่ตกลงแยกกันแล้ว ต่อมาเกิดปัญหาจึงมาฟ้องศาลให้วินิจฉัยให้ ตัวอย่างคดีคำพิพากษาฎีกาที่ 890/2517 เมื่อสามีภริยาทำความตกลงแบ่งแยกสินบริคณห์กัน ส่วนที่แยกออกตกเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย และต่างฝ่ายต่างมีกรรมสิทธิ์ มีอำนาจจัดการและจำหน่ายสินส่วนตัวนั้นได้ตามลำพัง

คำิพิพากษาฎีกาที่ 812/2533 การที่ ช. จะยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินสินสมรสระหว่าง ช. กับ ล. ให้แก่โจทก์นั้น ถือไ้ด้ว่า ช. และ ล. ได้ตกลงแบ่งที่ดินแปลงดังกล่าวออกเป็นของแต่ละฝ่ายย่อมทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือหมดสภาพจากการเป็นสินสมรส
และตกเป็นสินส่วนตัวของ ล. อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตกลงแยกสินสมรสกันเองไม่ได้ กฎหมายไทยได้รับหลักการแยกสินสมรสให้โดยการร้องขอต่อศาลได้ วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสามีหรือภริยามิให้ต้องเสียหายจากการที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจัดการสินสมรสไปทางที่ผิด หรือเกิดความไม่สะดวกในการจัดการสินสมรส ซึ่งมีทั้งวิธีการนำมาร้องขอเข้ามาเองก่อนยังไม่มีคู่กรณีเป็นคดีฝ่ายเดียว หรือทำเป็นคำฟ้องคือมีคู่กรณีโดยการฟ้องคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาเป็นจำเลยในศาลด้วย

สำหรับทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ได้ตกลงแยกกันจะยังคงเป็นไปตามกฎหมายในเรื่องสินสมรสและสินส่วนตัว นั่นหมายถึงว่าทรัพย์สินอื่นๆที่ได้มาในระหว่างสมรสกฎหมายจะยังคงสันนิษฐานให้เป็นสินสมรส รวมทั้งในเรื่องดอกผลของสินส่วนตัว เช่น รายได้จากค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจะยังคงเป็นสินสมรสต่อไป

อย่างไรก็ตาม กฎหมายไทยยังได้บัญญัติรองรับการที่จะต้องคุ้มครองสามีหรือภริยามิให้ต้องเสียหายจากการที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
จัดการสินสมรสไปในทางที่ผิด หรือทำให้เกิดความไม่สะดวกในอันที่จะจัดการสินสมรสร่วมกันซึ่งมี 3 กรณี คือ

1. สามีหรือภริยาถูกศาลมีคำสั่งให้แยกสินสมรสเมื่อมีการจัดการสินสมรสที่เป็นที่เสียหายถึงขนาด หรือจะทำความเสียหายให้แก่สินสมรส

2. สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย

3. ศาลมีคำสั่งให้แยกสินสมรสในกรณีที่สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถ และมีการตั้งบิดา มารดา หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้อนุบาลคู่สมรสที่ศาลสั่งให้เป็นคนไ้ร้ความสามารถ
กรณีที่มีปัญหามากคือ กรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดประสงค์ร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้แยกสินสมรส เนื่องจากเห็นว่ามีการจัดการสินสมรสเป็นที่เสียหายถึงขนาดหรือจะทำให้เกิดความเสียหายแก่สินสมรส เช่น แอบปลอมลายเซ็นของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งว่ายินยอมหรือมอบอำนาจให้จำหน่ายสินสมรสเพื่อขายเอาเงินไปเล่นการพนัน ยกให้ผู้อื่นโดยเสน่หา รวมทั้งมิบเม้มเพื่อโอนมาเป็นของตนหรือไปใส่ชื่อบุคคลภายนอกให้ถือไว้ เป็นต้น

เคยมีคู่สมรสที่ประสบปัญหาเช่นนี้ และมาฟ้องศาลเพื่อแบ่งสินสมรสคนละครึ่งโดยไม่การฟ้องหย่า ศาลจะยกฟ้องเพราะจะต้องมีการฟ้องหย่าจึงจะมีผลให้คู่สมรสขอแบ่งสินสมรสคนละครึ่งได้ ดังนั้นหากไม่ประสงค์หย่าแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจัดการสินสมรสไปในทางเสียหาย จึงต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้ความคุ้มครองคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมิให้เสียหาย โดยร้องขอต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้แยกสินสมรสแทน

ผลของการแยกสินสมรสระหว่างสามีภริยาทั้งหมดออกจากกันนี้ จะทำให้สินสมรสที่แยกออกกลายเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสแต่
ละฝ่าย ซึ่งจะมีผลรวมถึงกรณีที่บรรดาทรัพย์สินต่างๆ ที่คู่สมรสฝ่ายใดได้มาในภายหลังจากศาลมีคำสั่ง คือจะไม่เป็นสินสมรสอีก แต่จะเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายที่หามาได้

 

 
 
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย
 
Menu
 
ศาลต่างๆ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 6
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต
ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลแรงงานกลาง
 
หน่วยงานทางกฎหมาย


รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
เนติบัณฑิตติยสภา

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช.
สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงาน ปปง.
สำนักงาน ปปส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สนง. คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

 

เว็บไซต์แนะนำ
 
www.athatayabook.com
 
 
 
Free Hit Counters
Free Hit Counter
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
Contact Us Contact us Our Company link บริษัทของเรา ความรู้ทางกฏหมาย กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คลังรูปภาพ ข่าวสารประชาสัมพันธ์