ทรัพย์สินของสามีภรรยาที่แยกกันอยู่  

ทรัพย์สินของสามีภรรยาที่แยกกันอยู่

กรณีที่สามีภริยาแยกกันอยู่มาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน ถ้าหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นในระหว่างที่เราแยกกันอยู่นั้นฝ่ายใดเป็นคนทำให้เกิดทรัพย์สินใหม่เพิ่มขึ้น อยากทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่หามา หรือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของคู่สมรสที่แยกกันอยู่

ตามหลักกฎหมายทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส (หมายถึงการสมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย) ไม่ว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะมีส่วนร่วมในการทำมาหากินด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกรณีแยกกันอยู่หลักกฎหมายจะบัญญัติให้ทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากแยกกันอยู่โดยไม่มีการจดทะเบียนหย่ายังคงเป็นสินสมรส คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างสามีภริยา

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้แม้จะเคยมีคดีที่มีการพิพาทกัน เช่น คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1426/2537 โจทก์บรรยายไว้ในคำฟ้องว่าโจทก์จำเลยเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ระหว่างอยู่กินฉันสามีภริยาได้ช่วยกันประกอบอาชีพทำให้ทรัพย์สินเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งโจทก์จำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน โจทก์จำเลยต่างมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคนละครึ่ง เป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของร่วมกับจำเลย โจทก์มีสิทธิขอแบ่งจากจำเลยในฐานะที่เป็นเจ้าของร่วมได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า โจทก์มีส่วนร่วมในการทำมาหาได้ในทรัพย์สินร่วมกับจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิแบ่งทรัพย์สินจากจำเลยคือ คดีนี้ศาลได้วินิจฉัยว่าแม้จะเป็นคู่สมรสกันอยู่ ถ้าพิสูจน์ให้เห็นว่าทรัพย์สินใดที่คู่สมรสไม่ได้เป็นผู้หามา จึงไม่ใช่กรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างสามีภริยา แต่หลังจากนั้นศาลฎีกาได้กลับคำตัดสินโดยไปยืนยันตามหลักเดิม เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7092/2538 ศาลได้ตัดสินว่า แม้สามีภริยาไม่อยู่กินฉันสามีภริยากันเลย เมื่อทรัพย์สินได้มาในระหว่างสมรสโดยสามีเป็นผู้ซื้อและนำไปจำนองผ่อนชำระหนี้ฝ่ายเดียว ก็เป็นสินสมรสซึ่งต้องแบ่งกัน หรือคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3392/2548 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชย เงินค่าตอบแทนพิเศษเนื่องจากการลาออก เงินค่าหุ้นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และเงินโบนัสที่ ส.ได้มาจากการทำงานที่การไฟฟ้านครหลวง แม้ ส. สมัครใจแยกกันอยู่กับ ป. แต่มิได้จดทะเบียนหย่า จึงเป็นสินสมรส สำหรับคดีหลังนี้เห็นชัดว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากหน้าที่การงานของฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคู่สมรสอีกฝ่ายเลย แต่เมื่อได้มาในระหว่างที่มีทะเบียนสมรสกันอยู่ จึงถือว่าเป็นสินสมรส

ปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้คือ กรณีที่สามีภริยาแยกกันอยู่แล้ว ต่อมาสามีไปอยู่กินกับภริยานอกสมรสอีกคนหนึ่ง โดยสามีและภริยานอกสมรสได้ทำมาหากินร่วมกันจนเกิดทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นมา แม้ว่าภริยานอกสมรสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินที่ตนได้ทำมาหากินร่วมกับสามีของผู้อื่นก็ตาม แต่ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่ได้หย่ากันและแยกกันอยู่นั้นมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่สามีหามาได้ภายหลังเช่นกันด้วย

 

 
 
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย
 
Menu
 
ศาลต่างๆ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 6
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต
ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลแรงงานกลาง
 
หน่วยงานทางกฎหมาย


รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
เนติบัณฑิตติยสภา

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช.
สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงาน ปปง.
สำนักงาน ปปส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สนง. คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

 

เว็บไซต์แนะนำ
 
www.athatayabook.com
 
 
 
Free Hit Counters
Free Hit Counter
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
Contact Us Contact us Our Company link บริษัทของเรา ความรู้ทางกฏหมาย กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คลังรูปภาพ ข่าวสารประชาสัมพันธ์