ส่งจดหมายฟ้องคดี  

ส่งจดหมายฟ้องคดี

ที่ว่าฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไม่ต้องไปยื่นฟ้องด้วยตนเอง อยากทราบว่าถ้าลืมลงทะเบียน แต่ไปหย่อนจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์ธรรมดาจะเป็นอะไรหรือไม่ และกรณีที่ไม่ได้ยื่นฟ้องหรือร่วมคดีมาแต่ต้น แต่ผลจากคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นอาจทำให้ตัวเองถูกเพิกถอนสิทธิที่มีตามกฎหมายจะยื่นอุทธรณืในฐานะผู้มีส่วนได้เสียได้
หรือไม่ เพราะเป็นเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐฝ่ายเดียว

มาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า คำฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่นคำ้ฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความ ให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

ท่านกำหนดให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่นำไปหย่อนตู้ไปรษณีย์ธรรมดา ถามว่าเป็นอะไรหรือไม่ ไม่เป็นไรแต่ต้องระวังเรื่องกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนท่านให้ถือว่าวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง หากส่งทางตู้ไปรษณีย์ธรรมดาท่านให้ถือว่าวันที่จดหมายคำฟ้องคดีส่งถึงศาลปกครองเป็นวันที่ยื่นคำฟ้อง ซึ่งมีผลต่อการนับกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี เพราะเราชอบเอาวันใกล้ๆ ครบกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีคิดอ่านฟ้องร้องคดี

แนวคำวิินิจฉัยตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.210/2549 การส่งคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์จะมีผลให้ถือว่าวันทีส่งแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำอุทธรณ์ได้นั้นแต่ต้องเป็น
การส่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือว่าวันที่ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาเป็นวันที่ยื่น
คำอุทธรณ์ต่อศาลแล้วไม่ได้

คดีนี้ผู้ยื่นอุทธรณ์ส่งคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์แต่ไม่ได้ลงทะเบียในวันครบกำหนดระยะเวลาสามสิบวันในการยื่นอุทธรณ์ จดหมายจึงไปถึงศาล
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสามสิบวันดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

กรณีที่ผลของคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นกระทบถึงสิทธิของเราซึ่งมิได้เป็นคู่กรณีด้วย จะยื่นอุทธรณ์โต้แย้งต่อศาลปกครองสูงสุดได้หรือไม่

ไม่ได้ เพราะข้อ 101 วรรคสองของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ท่านกำหนดว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นคำอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์จะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ถ้าปัญหาข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้ัวยความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้อุทธรณ์จะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวในคำอุทธรณ์หรือชั้นอุทธรณ์ก็ได้

เมื่อเราไม่ได้ร่วมเป็นคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาในศาลปกครองชั้นต้นแล้วจะเอาข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้นมา
จากไหน

อุทธรณ์ไม่ไ้้ด้ แต่อาจะหาทางออกตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งบัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแล้ว คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นอาจมีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดี
ปกครองนั้นใหม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟ้งเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่่่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

(2) คู่กรณีที่แท้จริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีหรือได้เข้ามาแล้ว แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณา

(3) มีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม

(4) คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ทำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จรจิงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น

การยื่นคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งใหม่ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ได้
แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาด

ตามคำถาม คดีน่าจะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลปกครองสูงสุด จึงยังขอให้ศาลพิจารณาใหม่ไม่ได้ เพราะไม่เป็นคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวคำวินิจฉัยตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 396/2547 

 
 
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย
 
Menu
 
ศาลต่างๆ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 6
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต
ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลแรงงานกลาง
 
หน่วยงานทางกฎหมาย


รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
เนติบัณฑิตติยสภา

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช.
สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงาน ปปง.
สำนักงาน ปปส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สนง. คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

 

เว็บไซต์แนะนำ
 
www.athatayabook.com
 
 
 
Free Hit Counters
Free Hit Counter
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
Contact Us Contact us Our Company link บริษัทของเรา ความรู้ทางกฏหมาย กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คลังรูปภาพ ข่าวสารประชาสัมพันธ์