ต้องการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทเรา สามารถติดต่อได้ที่
www.athatayabook.com
 

บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด ยินดีต้อนรับ      

         กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน ดังนั้น ทุกคนจึงควรรับรู้กฎหมาย เพราะเมื่อเราทำผิดเราไม่สามารถอ้างได้เลยว่าเราไม่รู้กฎหมายเพื่อให้เราพ้นผิด หนทางหนึ่งที่สามารถทำให้ท่านรับรู้กฎหมายได้เป็นอย่างดีก็คือ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพราะบริษัทของเราเป็นเสมือนแหล่งรวบรวม เผยแพร่ ตลอดจนให้ความรู้ด้านกฎหมายไทยอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

 
บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 เป็นสำนักพิมพ์ที่มี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตหนังสือกฎหมายมายาวนาน ตลอดจนเป็นแหล่ง รวมหนังสือกฎหมายไทยซึ่งเขียนและรวบรวมโดยผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้าง
ขวางในวงการ กฎหมาย หนังสือกฎหมายที่บริษัทเราผลิตและจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง – อาญา ประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน ประมวลกฎหมายรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล เยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย​ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทำอย่างไรเมื่อติดบ่วงบัตรเครดิต กฎหมายสิทธิบัตร มองปัญหาคดีเช่าซื้อ
คดีเกิดจากรถ คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ทำอย่างไรถ้าอยากเป็นผู้พิพากษา กฎหมายเนติบัณฑิตและอื่นๆ อีกมากมาย
 
                                                                                                                   
บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายหนังสือกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำพิพากษาฎีกา
ตำราเรียน ฯลฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ร้านขายหนังสือทั่วไปที่สนใจจะจำหน่ายหนังสือกฎหมาย นิสิต นักศึกษา นักกฎหมายและบุคคล ทั่วไปที่สนใจด้านกฎหมาย ตลอดจนรับพิมพ์และออกแบบหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆและงานพิมพ์ทุก
ชนิดให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในราคาเป็นกันเอง

   
 บทความน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย
 กฎหมายครอบครัวไม่ให้รับรองเด็กเป็นบุตร กฎหมายครอบครัว จิตบกพร่อง
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาล นิติกรรม
 หลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
  หลักกฎหมายลิขสิทธิ์        

ศาลปกครอง
                                           อ่านต่อ>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย
 
Menu
 
ศาลต่างๆ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 6
ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต
ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลแรงงานกลาง
 
หน่วยงานทางกฎหมาย


รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
เนติบัณฑิตติยสภา

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช.
สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงาน ปปง.
สำนักงาน ปปส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สนง. คุ้มครองผู้บริโภค
คู่มือบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

 

มหาวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเว็บไซต์แนะนำ
 
www.athatayabook.com
 
 
Free Hit Counters
Free Hit Counter
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 
Contact Us Contact us Our Company link บริษัทของเรา ความรู้ทางกฏหมาย กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คลังรูปภาพ ข่าวสารประชาสัมพันธ์